ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Αρχικ   English
 
 
Τι εναι αρχεο;
Εναι το σνολο των τεκμηρων ανεξαρττως χρονολογας, λης και σχματος, το οποο χει δεχθε παραγγει να φυσικ νομικ πρσωπο στα πλασια των δραστηριοττων του. Συνεπς το αρχεο εναι η φυσικ αντανκλαση των δραστηριοττων ενς νομικο φυσικο προσπου. 
 
Γιατ κποιος φορας τομο διατηρε αρχεο;
Για την καλτερη διαχεριση των υποθσεων που το απασχολον, για την απδειξη των ενεργειν του, για την προστασα των συμφερντων και δικαιωμτων του.
 
 
Πτε αχρηστεονται για τον κτοχ τους κποια τεκμρια; 
ταν, με την προδο του χρνου, πψουν να εξυπηρετον το σκοπ για τον οποο δημιουργθηκαν και διατηρθηκαν.  
 
Τι γνονται τα ανενεργ αρχεα των υπηρεσιν;
Η νομοθεσα ορζει τι κθε χρνο ( διετα) λες οι υπηρεσες χουν την υποχρωση να διαχωρσουν και να καταγρψουν τα τεκμρια που δεν χουν πλον υπηρεσιακ χρησιμτητα. Στη συνχεια κοινοποιον αυτος τους καταλγους στα Γενικ Αρχεα του Κρτους. Αυτ με τη σειρ τους χουν την υποχρωση να ελγξουν το υλικ και να αποφασσουν αν λο να μρος του πρπει να διατηρηθε για ερευνητικος σκοπος. 
 
Γιατ διατηρεται μρος των τεκμηρων απ τα ΓΑΚ?
Οι πληροφορες που προσφρουν μπορον να αξιοποιηθον με πολλος τρπους για την τεκμηρωση της διοικητικς, κοινωνικς και οικονομικς ιστορας του θνους. 
 
Με ποιο τρπο και σε ποιους τομες μπορον να χρησιμοποιηθον αυτς οι πληροφορες;
Για λγους αποδεικτικος: αυτο προκπτουν πολλς φορς ως μμεσες πληροφορες απ κποιο τεκμριο. Π.χ. να Μαθητολγιο συντσσεται για την παρακολοθηση της σχολικς επδοσης των μαθητν. Παρλληλα μως καταγρφεται η απασχληση των γονων τους, η ηλικα τους, ο τπος κατοικας, η βαθμολογα τους κλπ.
 
Για λγους ερευνητικος: αυτο μπορε να αναφρονται σε να πλθος επιστημν, αφο ο κριος προμηθευτς των Γ.Α.Κ., η ευρτερη δημσια διοκηση, καλπτει να μεγλο φσμα δραστηριοττων (υγεα, εκπαδευση, οικονομα, εμπριο κλπ).
Για λγους εκπαιδευτικος: το αρχειακ υλικ, με την ποικιλα που προφρει, μπορε να καλψει την «εικονογρφηση» και να εμπλουτσει την εποπτικ διδασκαλα πολλν γνωστικν αντικειμνων. 
 
Τι εδους φροντδα επιφυλσσεται στο αρχειακ υλικ που εισγεται σε μια αρχειακ υπηρεσα; 
λεγχος, καθαρισμς, ταξινμηση, καταγραφ, αποθκευση, φλαξη και αξιοποηση με ποικλους τρπους. 
 
Πς μπορε κανες να εντοπσει τις πληροφορες που τον ενδιαφρουν;
Η υπηρεσα χει φροντσει να υπρχουν στο αναγνωστριο τα εργαλεα ρευνας. Αυτ εναι οι κατλογοι, τα συνοπτικ αναλυτικ ευρετρια και τα δελτα, στα οποα καταχωρονται οι περιγραφς των τεκμηρων. 
 
Ποιοι και με ποιους ρους χουν δικαωμα πρσβασης στο αρχειακ υλικ;
Τα αρχεα που φυλσσονται στις υπηρεσες των Γενικν Αρχεων του Κρτους χουν δημσιο χαρακτρα. Αυτ σημανει τι λοι οι πολτες χουν δικαωμα να λβουν γνση του περιεχομνου τους. Περιορισμο υπρχουν μνο σε υλικ που αφορ την εθνικ ασφλεια και την προστασα προσωπικν δεδομνων, σμφωνα με την νομοθεσα πρσβασης. 
 
Πς προστατεεται το αρχειακ υλικ απ τις φθορς;
Οι συνθκες φλαξης πρπει να εναι κατλληλες για κθε εδος υποστρματος (χαρτ, φιλμ, μαγνητικς ψηφιακς εγγραφς κλπ) και μορφς (γγραφα, φωτογραφες, ταινες, αφσες, χρτες κλπ). Τα φθαρμνα τεκμρια αποκαθστανται στο συντηρητριο της υπηρεσας και -κατ περπτωση- οι πληροφορες που περιχουν μεταφρονται σε λλο υπστρωμα (π.χ. μικροφωτογραφα, ψηφιακ σρωση) και διατθενται στην ρευνα με αυτ τη μορφ, στε να προστατευθον τα πρωττυπα.

 

 Apex
Archives Portal Europe

παρουσαση της Ευρωπακς Πλης Αρχεων

To
μμ

ô (80% - 20% )