Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
   
   
 
  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Αρχική   English
 
 

Ιδρυτικός νόμος Ν.380/1914 «Περί της ιδρύσεως υπηρεσίας των αρχείων του κράτους» (αφορά στην Κεντρική Υπηρεσία των ΓΑΚ)

Ο Νόμος ψηφίζεται επί κυβερνήσεως Ελευθερίου Βενιζέλου χάρη στις προσπάθειες του καθηγητή Σπυρίδωνα Λάμπρου και του ιστορικού-ερευνητή Γιάννη Βλαχογιάννη, με σκοπό "την συναγωγήν και εποπτείαν πάντων των δημοσίων αρχείων των περιλαμβανόντων έγγραφα προ πεντηκονταετίας χρονολογούμενα". Πρώτος διευθυντής των Γενικών Αρχείων του Κράτους υπήρξε ο Γιάννης Βλαχογιάννης, ο οποίος δώρισε στα ΓΑΚ την πολύτιμη συλλογή του και πρώτος πρόεδρος της Εφορείας ο Νικόλαος Γ. Πολίτης. Στην υπηρεσία περιέρχονται τα λειτουργούντα Αρχεία των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης και της Σάμου.

Α.Ν. 2027/1939, «Περί αναδιοργανώσεως της υπηρεσίας των γενικών Αρχείων του Κράτους», ίδρυση Περιφερειακών Υπηρεσιών με τις επωνυμίες «Μόνιμα Τοπικά Αρχεία» και «Τοπικά Ιστορικά Αρχεία»

Ν.1946/1991,  «Γενικά Αρχεία του Κράτους και άλλες διατάξεις»
Ο νόμος 1946/1991 καθορίζει το νέο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Γ.Α.Κ. μέχρι και σήμερα. Η Κεντρική Υπηρεσία διαρθρώνεται σε τμήματα και ιδρύονται Αρχεία στις έδρες εκείνων των νομών, που μέχρι τότε δεν υπήρχαν.

Υ.Α. ΙΣΤ424/11-7/1991, Κατανομή θέσεων προσωπικού στα ΓΑΚ

Ν.2909/2001 άρθρο 6 παρ. 14 που αντικαθιστά τα εδάφια α΄ και β΄ της παρ. 1 και την παρ. 3 του άρθρου 20 του Ν. 1946/1991 και αφορά στον Διευθυντή των ΓΑΚ

N.3467/2006, άρθρο 17 που αντικαθιστά την παρ. 14 του άρθρου 6 του Ν.2909/2001 σχετικά με τον Διευθυντή των ΓΑΚ

N.2846/2000 - Ν.3391/2005, άρθρο 11, με το οποίο η μέχρι τότε αυτοτελής δημόσια Υπηρεσία «Αρχεία Πρωθυπουργού, Υπουργών και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης» (ιδρυτικός νόμος Ν.2846/2000) υπάγεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους στην Κεντρική Υπηρεσία των ΓΑΚ

 

 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Apex
Archives Portal Europe

παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Πύλης Αρχείων

To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)