ΓΑΚ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Αρχικ   English
 
 

ΓΑΚ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Διεθνς Συμβολιο Αρχεων/International Council on Archives (ICA)
http://www.ica.org/

Τα ΓΑΚ εναι μλος του Διεθνος Συμβουλου Αρχεων ως εθνικ αρχειακ υπηρεσα και μσω αυτο παρακολουθον τις εξελξεις και συμμετχουν σε διεθν αρχειακ συνδρια. Η Διευθντρια των ΓΑΚ δρ. Μαριττα Μιντου ταν μλος του Διοικητικο Συμβουλου του Διεθνος Συμβουλου Αρχεων (2008-2012).

Ευρωπακ Συμβολιο Εθνικν Αρχειονμων / European Board of National Archivists (ΕΒΝΑ)
Η ομδα ΕΒΝΑ δημιουργθηκε απ τη βοληση των εθνικν αρχειονμων των κρατν-μελν της Ευρωπακς νωσης, οι οποοι προσπθησαν, υπ την αιγδα των κυβερνσεν τους, να επωφεληθον απ την ευκαιρα που παρουσαζε η  Προεδρα της Ευρωπακς νωσης, προκειμνου να ενισχσουν τον ρλο και τη θση των αρχεων. Προκυψε δηλαδ η ανγκη να δημιουργηθε να Γραφεο, μσα στο οποο τα κρτη-μλη της ΕΕ θα μποροσαν να εκφρσουν τη θση τους σον αφορ στα αρχεα και να αναπτξουν την ευρωπακ συνεργασα. να απ τα πρτα αποτελσματα αυτς της μεσης συνεργασας μεταξ των κρατν-μελν υπρξε η κθεση περ αρχεων εντς της Ευρωπακς νωσης, το γνωστ ως «Μαρη Ββλος» που δημοσιεθηκε το 1994.

Το ΕΒΝΑ μπορε να θεωρηθε ως να επσημο και πολιτικ ργανο, το οποο επεξεργζεται ζητματα αρχειακς πολιτικς. Η προσγγιση στα εν λγω ζητματα εναι εθνικ, αν και χουν ληφθε υπψη κοιν πεδα προθησης της ευρωπακς συνεργασας. Το ΕΒΝΑ εναι, για παρδειγμα, υπεθυνο για την «απφαση του Lund», γνωστ ως «απφαση του Lund/Valladolid», καθς και για τη Σσταση της 14ης Νοεμβρου 2005, η οποα συζητθηκε στους κλπους της ομδας του ΕΒΝΑ.

Το EBNA συνρχεται κθε εξμηνο στην πρωτεουσα της χρας που χει εκστοτε την προεδρα της Ευρωπακς νωσης. Στις εργασες του συμμετχουν οι διευθυντς των εθνικν/ κρατικν αρχεων των χωρν-μελν της ΕΕ.

Ευρωπακ Ομδα Αρχεων/ European Archives Group (EAG)
H Σσταση της 14ης Νοεμβρου 2005 του Συμβουλου της Ευρπης πρτεινε τη δημιουργα μιας Ευρωπακς Ομδας Αρχεων (European Archives Group: EAG) προκειμνου να επεξεργαστε και προωθσει τα εξς πντε μτρα μεσης προτεραιτητας για την ανπτυξη και προαγωγ των αρχεων στη διευρυμνη Ευρωπακ νωση: 1) συντρηση των αρχεων και πρληψη καταστροφν, 2) διεπιστημονικ συνεργασα στον τομα των ηλεκτρονικν αρχεων, 3) δημιουργα και διατρηση μιας διαδικτυακς πλης αρχεων στην ΕΕ, 4) δημιουργα μιας βσης νομικν δεδομνων για τα αρχεα της ΕΕ και 5) πρληψη κλοπς αρχεων. Στα πλασια των συναντσεων του EAG αποφασστηκαν το 2007 και 2008 αντστοιχα και βρσκονται σε εξλιξη δο προγρμματα: 1. APEnet και 2. Euronomos. 

Στο EAG λαμβνουν μρος οι αρχειονμοι των 25 κρατν –μελν της Ευρωπακς νωσης, που χουν ορισθε απ τις αρμδιες αρχς των κρατν-μελν και στερα απ πρσκληση της Γενικς Γραμματεας της Ευρωπακς Επιτροπς, ως εθνικο αρχειονμοι. Την Ελλδα εκπροσωπε η Διευθντρια των ΓΑΚ δρ. Μαριττα Μιντου. 

DLM (Document LifecycleManagement) FORUM
http://ec.europa.eu/transparency/archival_policy/dlm_forum/index_en.htm
http://dlmforum.typepad.com/

Το D.L.M. Forum Foundation δημιουργθηκε απ την Ευρωπακ Επιτροπ το 1996, χοντας την υποστριξη των δημοσων αρχεων των κρατν-μελν της Ευρωπακς νωσης. Αποτελε μα ζωνταν, ευρτερη κοιντητα των ενδιαφερμενων εμπλεκμενων μερν στο χρο των αρχεων (ιστορικν και ενεργν), των εγγρφων και της διαχερισης του κκλου ζως τους σε λη την Ευρπη.

Συνιστ, επσης, να ανεξρτητο, μη κερδοσκοπικ ργανο, το οποο δχεται μλη απ τον δημσιο και τον ιδιωτικ τομα και αποτελε να απ τα πιο βασικ ευρωπακ κντρα, το οποο ασχολεται με συγκεκριμνα επιστημονικ αντικεμενα που αφορον στη Διαχεριση Αρχεων (Records Management), στην Κυβερνητικ Πληροφρηση (Information Governance), στην Ηλεκτρονικ Διακυβρνηση (E-Government) σε ευρωπακ, αλλ και διεθνς εππεδο, καθς και στον ορισμ κατευθυντριων οδηγιν και προτπων (MoReq) που αφορον στον χρο της διαχερισης των ηλεκτρονικν αρχεων.

Τα Γενικ Αρχεα του Κρτους αποτελον ενεργ μλος του D.L.M. Forum Foundation, συμμετχοντας στις επιστημονικς συναντσεις του με σχετικς ομιλες και επιστημονικς παρεμβσεις.

 

 Apex
Archives Portal Europe

παρουσαση της Ευρωπακς Πλης Αρχεων

To
μμ

ô (80% - 20% )